E cap- cio feta per la Majestat reyal de la persona del lllus- tre Princep fiU del Senyor Rey e quels fus plasent in* tercedir oonjunctanlent. Eonténentr en efecte per lós fets de la dete«cro de lá persona deI Sehyor Prihcep hi en aquella eontengüts tramatessem aqui una persona ab potestat liiuQeient per les coses en la fetra contengudes» B: per ' jatsia aquí sia la bbnorale En Ftancí del Boscb. E spe- cialment 1

Lieu de rencontre dans l aisne waterloo

podra esser dit que attesa la qualitat e con- dicio de la persona del Senyor Princep si algún incon- venient li occorrie stant les coses com de present stan »e seguiría grandissima infamia e a la Majestat del Senyor Rey. A honor de vostres reverencies molt prest lo capitel de la seu de Tortosa. E com lo dit Senyor bisbe no sia en la térra axi com a tots es manifest e jo per la absencia del dit Sen- yor sia detengut de tantes fahenes e de tantes occu- pacions en tant que a mi es impossible partirme del. Per causes molt urgents e per evitar altres majors pe* rills scandels e inconvenients que slaven apparellats redundant en gran deservey nostre e dan de la cosa publica de tots nostres regnes e térras e no veent que altrament si pogues bonament donar reoiey condecent. Ítem X serpentines grosses les millors e grosses ques tropien en la ciutat ab lur artifícis. XChat FR est un service to you. A vostres beneplacits e ( 168 ) honor preste los pabers e prohomens de la ciutat de Leyda. E si sera ministre vostre que per vosaltres hi sia provehit degudaraent per manera que dacianant tais coses nos faen car jatsia nosaltres no hajam scrit sino de la veritat encara podeu pensar tal pratica po- ria portar no poich nocument e dan.

A las que se acordó contestar : Ais molt reverend egregi nobles e magniflchs sen- yors los embaxadors del Principat de Cathalunya. Fi íiosaltreamolt dticnta Híféíité reposada juKta "loír ffitimorials per TCfsaltefi ñíósehyórs dief ha trámesois bó reeilanr tot ú la süa Seiiywía áb gran compliménl. Tal es, en suma, nuestro propósito; tales son los ele- mentos con que contamos para llevarlo á cabo : si contra nuestros deseos no lo conseguimos, y no podemos en este punto llenar cumplidamente el encargo que el Gobierno. Los missatgers de aquei- xa ciulat han dil vuy mati a nosaltres XV ells haver de la Majestat del Senyor Rey que si nes suplicada fara venir lo Ulustre Princep dins aquesta veguería e (m) crehen los dits missatgets qué sobtindfa ab pocha di- ficultat. A tota ordinacio de vostres grans reverencias prest e qui en vostra gracia me co- man Johan Torres promovedor de la cort general de Cathalunya per lestat eclesiastich. Disputa at- guoa.' E bou; a demanat fer e seguir ppesftamet la dita Majestat no volgues póitaria los pobláis enaqUesít Principal en tal desesperacio que donaría oceastía a ínconvenients irreparables e james ella, dita reparacie prosseguir desistirán ab los milganá deguts e perti nents. Scrivim al receptor de les entrados e oxides que de les pecunies de sa recepcio pague tánt com muntara lo dit acordament e la bestreta de aquélh (446) Si empero lo dit receptor no haura tanta quantítat Tolem e ddiim e manaio a to8 que. BedegUf plaqre.ana Sereijiitat la i ñilelitaft en aqueU : caita phJosicaihalaps 'bbseüyiada; No-.U jdf u; doncbs jquess- peMnent e necessaraa laqifial ÍBdfid9itadament ieñ. Los dipu- táis del General de Gathalanya e eonsell 6q iKirtut de la cüsíüissk) de la cort elegil e asslgoiat a voslrb. Nosaltres tpstmps irem nolt promptes en tot lo queus parra siam bons per ben avenir del dit negocL E no res menys en los oficis djvipals e en nos- tres oracjons com abans de vostra ex:bortacio bajam.preat tot dia expressment per lo delliuraent.


De site recherche femme pour plan cul

  • Meilleures sites de marriage sérieux payants oudergem
  • Rencontre adulte vivastreet wanonce rencontre adulte
  • Site rencontres femmes hommes mariés prince edward island

Cours de sexe le sexe vidéo bazoocam

La delliberacio nostra e del consell acompanyada de determinado del consell de cent juials de aquesta ciutat es que consi- derats tots los tractats flns aci sobre la recuperaciode la persona del Ulustrissimo Senyor Priniogenít e ob- servancia de les libertats de la patria fets. Per lo mati havem i-iebudu vostra letra de VlUl del preseiil per la qual sum certiücats deis replicáis triplica tse quadruplicats. Per letra del capítol de Tortosa havem vist com vos han elegit per anar en la embaxada de que havem molt singular plaer« E per o íscrivim ais embaxadors queus admeten en lur com- panyia e embaxada. E per quant no faa- yetí témps de seriaren ais pahers de aqiiexa ciotat vois pregara de nostra part los ne encautet t'fi que sien sollicits e attents. Juan, y prestado por aquel el debido jura- mento y se acordó contestar á la carta recibida el dia ante- rior, en estos términos : Ais molt reverend egregi nobles e magiiifichs sen- yors los ernbaxadors del Pripcipat ele Cathalunya. r- A, tota ordinacio de vostres grans reverencies prest qui en vostra gracia me recoman.